blog banner

P.S. Animátorská škola

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto 3. ročník animátorskej školy pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o pokračovanie formačného projektu pod názvom „Nitrianska animátorská škola“, ktorý sa po aprílovom diecéznom stretnutí mládeže v Nitre užšie spojí s týmto podujatím a s jeho organizáciou. Účastníci tak budú môcť byť ešte hlbšie vtiahnutí do prípravy a organizácie evanjelizačných a pastoračných podujatí pre mládež či už na úrovni farností alebo diecézy.

Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom.

Animátorská škola pozostáva zo 16 informačno-formačných stretnutí počas víkendov v priebehu dvoch rokov
(8 stretnutí počas školského roka, 4 v rámci víkendu a 4 v rámci soboty), kde sa záujemcovia budú mať možnosť oboznámiť so základnými piliermi katolíckej viery, duchovno-teologickej tradície, ale aj s antropologickými a filozofickými pohľadmi na súčasný kultúrno-spoločenský kontext, v ktorom žije mladý človek a v ktorom sa má viera odovzdávať. Účastníci školy si počas jednotlivých víkendov zároveň osvoja aj praktické, technické a komunikačné zručnosti, potrebné pre prácu s mládežou a pre animáciu skupín. Tak sa absolvent stane kvalifikovaným spolupracovníkom kňaza a kompetentným realizátorom evanjelizačno-katechetického procesu a prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania a ďalších pastoračných aktivít.

Prihlasovať sa je možné do 15. septembra 2019 na mailovej adrese Mladeznr@Gmail.Com.
 Prijímacie pohovory s uchádzačmi sa uskutočnia v sobotu 28. septembra 2019 v Diecéznom pastoračnom centre.